Privacy verklaring

E-recruitment

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Arodo BV, met maatschappelijke zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 740 (hierna genoemd “Arodo”, “Wij” of “Ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring e-recruitment (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op ons online rekruteringsbeleid.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Arodo verzamelt, alsook over de wijze waarop Arodo deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Arodo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacywetgeving”, te weten (i) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) eventuele toekomstige wetgeving.

Het versturen van de e-sollicitatie impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Arodo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

I. Soorten persoonsgegevens

Arodo kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer (gsm)

 • LinkedIn-profiel

 • Geboortedatum

 • Voorkeursfunctie

 • Moedertaal

 • Rijbewijs (ja of neen)

 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het sollicitatieformulier

 • Alle gegevens door de sollicitant vermeld op het CV:

  • Adres

  • Burgerlijke staat

  • Rijksregisternummer

  • Gezinstoestand

  • Diploma’s en getuigschriften

  • Vaardigheden

  • Vrijetijdsbestedingen

  • Werkervaring

  • Foto

  • Etc.

De hierboven vermelde lijst van persoonsgegevens dient als niet-limitatief beschouwd te worden.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Het (spontaan) solliciteren via de Jobsite van Arodo

De door Arodo verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen solliciteren via de Jobsite van Arodo (bv. om de sollicitant in kwestie uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn (deze worden aangegeven d.m.v. een asterisk) en welke optioneel zijn. De verplichte gegevens zijn:

 • Naam

 • Voornaam

 • Emailadres

 • Telefoonnummer (gsm)

 • CV (als bestand toe te voegen)

 • Onderwerp (enkel bij algemeen contactformulier)

III. Gebruik persoonsgegevens

Arodo kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Waarborgen van een kwalitatief rekruteringsproces waarbij een concrete analyse dient gemaakt te worden van de professionele geschiktheid van een sollicitant

 • Het contacteren van de kandidaat om de (uiteindelijke) beslissing omtrent het rekruteringsproces bekend te maken aan de sollicitant

 • De aanleg van een werfreserve

 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Arodo of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke/sectorale verplichting die op Arodo rust.

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden en/of verbonden vennootschappen

Arodo zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden en/of de verbonden vennootschappen, tenzij andersluidend bepaald in deze Privacy Verklaring. In dit kader kunnen (bepaalde) persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan specifieke derde partijen die in het kader van de sollicitatieprocedure moeten worden ingeschakeld zoals eventueel opleidingsinstanties, assessment centers, etc.

Indien het noodzakelijk is dat Arodo in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden en/of verbonden vennootschappen, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Arodo uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Arodo hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Arodo.

 • Aan haar eventueel verbonden ondernemingen met het oog op potentiële aanwervingen door deze laatsten.

 • Wanneer Arodo of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Arodo heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Arodo uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Arodo uw persoonsgegevens slechts gedurende 1 jaar om de doelen zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’, te behalen en te vervullen.

Arodo zal al uw persoonsgegevens die werden verzameld in het kader van online rekrutering, bewaren in een specifieke Jobs-mailbox alsook in een Excel-bestand, beiden enkel toegankelijk voor HR-medewerkers.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen.

VII. Beveiliging persoonsgegevens

Arodo verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Arodo, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Arodo in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

Bij doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de EER zullen passende waarborgen door Arodo genomen worden of zal toestemming van u gevraagd worden.

VIII. Update Privacy Verklaring e-recruitment

Arodo is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Jobsite te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Jobsite en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

IX. Contactor Arodo

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Arodo uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

- Via e-mail: jobs@arodo.be

of

- Via de post: Hoge Mauw 740, 2370 Arendonk

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Arodo deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Arodo uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be